KVKK - BUTA GRUPUnutulma Hakkına İlişkin 13 Kritere Bakılacak!

...


Arama Motorlarında Ad Soyad Aramasında Çıkan Kişisel Verilerin Kaldırılması Taleplerine İlişkin Değerlendirme Kriterleri Neler Olmalıdır? Geçtiğimiz günlerde Kişisel Verileri Koruma Kurumu önemli bir karara daha imza atmıştı. Karara göre arama motorlarında kişisel verisi bulunan kişiler indekste çıkan verilerin silinmesine ilişkin talepte bulunabilecek. Öncelikle arama motoruna başvuru yapılacak, talebin reddedilmesi veya cevapsız kalması durumunda ise KVKK’ya bizzat başvuru yapılabilecek. KVKK Arama Motorlarından Şahısların Talebiyle Kişisel Verilerin Çıkarılmasına Yönelik Talepleri Nasıl Değerlendirecek?


KVKK kişilerin adı ve soyadı ile arama motorları üzerinden yapılan aramalarda çıkan sonuçların indeksten çıkarılmasına ilişkin değerlendirme yaparken; belli başlı 13 kritere dikkat edecek. KVKK tarafından belirlenen bu kriterler ihtiyaç halinde güncellenebilecek. İlgili kriterler aşağıdaki şekildedir;

1. İlgili kişi kamusal yaşamda önemli bir rol oynuyor mu? Kamusal yaşamda rolü olan kişilerin bilgilerine erişilmesinde kamu yararı söz konusudur. Bu sebeple kişinin arama motorlarında bulunan arşiv kayıtlarının kaldırılması talebine ilişkin değerlendirme yapılırken, kamusal yaşamda önemli, ayırt edilebilir bir rolü olup olmadığına bakılmalıdır. Kamusal rolü ağır basan bir kişinin bilgilerine erişim sağlandığında toplumun daha üstün menfaati söz konusu olabilir. Bu sebeple kamusal yaşamda rolü belirgin olan kişilerin bu konuda KVKK’ya yapacakları başvuruların kabul görme olasılığı diğerlerine nazaran düşüktür. Fakat kişi kamusal yaşamda aktif rol alan birisi de olsa arama motorlarında bulunan verilerin, kişinin özel yaşamına ilişkin olması durumunda arama motorlarından kaldırılabilir.

2. Arama sonuçlarının öznesi bir çocuk mu? Arama motorlarında bilgisi çıkan kişi reşit değil ise, yani bir çocuktan bahsediyorsak; KVKK’nın bu minvalde oluşan taleplerin değerlendirilmesinde “çocuğun üstün (yüksek) yararı” ilkesi göz önünde bulundurması gerekecektir.

3. Bilginin içeriği doğru mu? Arama motorlarında kişiye ilişkin çıkan bilgilerin gerçeği yansıtmaması, doğru olmayan ve yanıltıcı bir izlenime sebebiyet vermesi durumlarında KVKK, söz konusu bilgiye ilişkin bağlantının kaldırılması talebini yüksek olasılıkla uygun görecektir. Ayrıca talepte bulunan kişinin, bilginin gerçek olmaması durumunu ispatlamalıdır. Fakat bilginin doğruluğu tartışmalı ise, KVKK konunun netleşmesini bekleyebilir.

4. Bilgiler kişinin çalışma hayatı ile mi ilgili? Bilginin kişinin iş yaşamına ilişkin olması talebin kabul edilmesi ihtimalini zorlaştırmaktadır. Fakat burada bakılması gereken kişinin aynı işi yapıp yapmadığı ve ilgili kişinin işine ilişkin yayımlanan verilerin olması gerekenden fazla bilgi içerip içermediğidir. Arama motorunda bulunan iş yaşamına ilişkin veriler, kişinin özel hayatını ilgilendiriyorsa talebin kabul edilme ihtimali yüksektir.

5. Arama sonuçlarında yer alan bilgi ilgili kişi hakkında hakaret, onur kırıcı, iftira niteliği taşıyor mu? Kişinin adı ve soyadı arama motorlarına yazıldığında, kişiye ilişkin hakaret, nefret söylemi içeren ifadeler varsa bu bağlantıların indeksten kaldırılması için; KVKK’dan ziyade yargı yoluna başvurulması daha mantıklı olacaktır.

6. Arama sonuçlarında yer alan bilgi özel nitelikli kişisel veri niteliği taşıyor mu? 6698 sayılı KVKK’ya göre özel nitelikli kişisel veri; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Özel nitelikli kişisel veriler öğrenildiği takdirde kişinin mağdur olabilmesine ya da ayrımcılığa maruz kalmasına yol açabilir. Bu sebeple özel nitelikli kişisel verilerin arama motorlarından kaldırılmasına yönelik taleplerin kabul edilme olasılığı yüksektir. Kamuya mal olmuş kişilere ait özel nitelikli kişisel verilerin arama motorlarından kaldırılmasına yönelik taleplerin değerlendirilmesinde ise; bu bilgilere erişildiğinde sağlanan menfaatin kişi haklarından üstün gelip gelmediğine bakılmalıdır.

7. Arama sonuçlarında ulaşılan bilgi güncel mi? Kişiye ait kişisel verilerin güncel olmaması, çok eski zamana ait olması, verinin işlenme amacı ile olan bağını koparabilmektedir. Bu nedenle, aradan geçen zaman sebebiyle verilerin indeksten çıkarılma talebinin uygun görülme ihtimali yüksektir. Fakat yukarıda da belirttiğimiz üzere kişinin kamuya mal olan birisi olması durumunda verinin tarihsel ya da kültürel değer taşıması sebepleriyle, talep daha farklı sonuçlanabilir.

8. Arama sonucunda ulaşılan bilgi kişi hakkında önyargıya sebep oluyor mu? Arama sonucunda ulaşılan bilginin kişiye karşı bir önyargıya sebep olması durumunun ispatlanması halinde talebin kabul görme olasılığı yüksektir.

9. Arama sonucunda yer alan bilgi kişi açısından bir risk doğuruyor mu? Bir arama sonucu ulaşılan bilgiler kişiyi kimlik hırsızlığı veya takip edilme gibi risklere açık hale getiriyorsa, söz konusu bilgilerin arama motoru listelerinden kaldırılması olasıdır.

10. Bilgi kişinin kendisi tarafından mı yayımlandı? Eğer veri kişinin kendi isteği ile ve kendi tarafından yayımlandıysa KVKK tarafından talebin kabul görme olasılığı düşmektedir. Fakat bilginin yayımlanması için verilen açık rızanın geri alınması talebin kabul olma ihtimalini yükseltir.

11. Orijinal içerik gazetecilik faaliyeti kapsamında işlenen verileri mi kapsıyor? Özel yaşatıya ilişkin bilgilerin olması durumunda gazetecilik içeriğiyle ilgili olarak arama sonuçlarının kaldırılması da mümkün olabilecektir. Kişiler tarafından yapılan şikayet özelinde yarışan menfaatler arasında bir değerlendirme yapılması gerekliliği gündeme gelecektir.

12. İlgili kişiye ilişkin bilgilerin yayımlanmasında yasal bir zorunluluk var mı?, Eğer indekste yayımlanan kişisel veri bir kamu kurumu ya da yasal bir zorunluluk nedeniyle kendisine yetki tanınan kuruluşlar tarafından belirli bir verinin yayımlanması zorunluluğu varsa ve bu zorunluluk geçerliliğini sürdürüyorsa, bu durum ilgili kişinin kendisi ile ilgili arama sonuçlarının kaldırılması yönündeki talebinin reddedilme ihtimali yüksektir.

13. İlgili kişiye ilişkin bilgi ceza gerektiren bir suçla mı ilgili? Göreceli olarak daha küçük ve zaman açısından çok önce işlenmiş suçlara ilişkin taleplerin bağlantılardan kaldırılmasına yönelik taleplerin kabul edilmeme ihtimali düşüktür. Ancak, bu kriter kesin bir kural şeklinde algılanmamalı ve her somut olay özelinde dikkatle incelenerek ele alınmalıdır.

Kaynak:  https://kvkkhaber.net/unutulma-hakkina-iliskin-13-kritere-bakilacak-886.html