KVKK - BUTA GRUPKVKK’dan Önemli Duyuru: Arama Motorlarında Kişisel Verisi Bulunan Kişi, Verilerin Silinmesini Talep Edebilecek!

...


KVKK'dan Önemli Duyuru: Arama Motorlarında Kişisel Verisi Bulunan Kişi, KVKK'ya Başvurarak, Arama Motorunda Bulunan Kişisel Verilerinin Silinmesini Talep Edebilecek!

Kişisel Verileri Koruma Kurumu resmi internet sitesinde yeni bir duyuru yayımladı. Yayımlanan duyuruya göre arama motorlarında kişisel bilgileri yer alan kişiler KVKK’ya başvurarak bu bilgilerin silinmesini talep edebilecek. Google, yandex, bing, yahoo vb. arama motorlarında yer alan kişilere ilişkin isim soyisim bilgileri kişisel veri, arama motorları da veri sorumlusu sayıldığından, eğer kişiler isterlerse kendilerine ait bilgilerin arama motorlarından silinmesini isteyebilecek. KVKK yayımlamış olduğu duyuruda arama motorlarını veri sorumlusu olarak, arama motorlarında kişilere ait ad soyad verilerinin bulunmasını, istenildiği taktirde kullanıcılara sunulmasını ise kişisel veri işleme faaliyeti olarak kabul etmiştir.

Arama motorlarında kişisel verisi bulunan kişi, bu bilgilerin indeksten çıkarılması için nereye başvurmalıdır?

İlgili kişiler arama sonuçlarının indeksten çıkarılmasına yönelik taepler ile alakalı olarak öncelikle arama motorlarına başvuru yapmalıdır. İlgili kişi, veri sorumlusu arama motorlarının söz konusu talebi reddetmesi ya da cevap vermemesi durumunda KVKK’ya başvuruda bulunabilir.

Arama motorlarına başvurunun şekli nasıl olmalıdır?

İlgili kişinin yapacağı başvurunun şekli ve istenilecek bilgi ve belgeler arama motorları tarafından belirlenecektir.

Arama motorları, sonuçların indeksten çıkarılması talebini neye göre değerlendirecektir?

Yapılacak olan değerlendirmede;

-İlgili kişinin temel hak ve özgürlükleri ile kamunun söz konusu bilgiyi edinmesinden sağlayacağı menfaatler arasında bir denge testi yapılmasına,
-Yarışan menfaatlerden hangisinin ağır bastığının gözetilmesine,
-Şikâyetlerin değerlendirme sürecinde dikkate alınacak kriterlere dikkat edilmesine,
-Her somut olay için ayrı, ilave ölçütlerin meydana gelebileceğine özellikle dikkat edilmelidir.

İlgili kişi, verilerinin indeksten çıkarılmasına yönelik yargı yoluna başvurabilir mi?

İlgili kişilerin, arama motorları üzerinden kendi ad ve soyadları ile yapılacak aramalar neticesinde gösterilen sonuçların indeksten çıkarılmasına yönelik taleplerinin veri sorumlusu arama motorları tarafından reddedilmesi veya taleplerine cevap verilmemesi halinde Kurula başvuruda bulunulurken aynı zamanda doğrudan yargı yoluna başvurmalarının da mümkündür.

Kişilerin Ad ve Soyadı ile Arama Motorları Üzerinden Yapılan Aramalarda Çıkan Sonuçların İndeksten Çıkarılmasına Yönelik Talepler Hakkında Kamuoyu Duyurusu

Kurumumuza ilgili kişilerin ad ve soyadları ile arama motorları üzerinden yapacakları aramalar neticesinde çıkan sonuçların indekslenmeyecek şekilde teknik düzenlemeye tabi tutulması hususunda iletilen ve “Unutulma Hakkı” kapsamında değerlendirilmesi talep edilen başvuruların Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından değerlendirilmesi neticesinde Kurulun 23.06.2020 tarih ve 2020/481 sayılı Kararı ile;

-Kurumumuza intikal eden başvurulara konu “Unutulma Hakkı”nın bir üst kavram olarak ele alınmak suretiyle Anayasanın 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 4 üncü, 7 nci ve 11 inci maddelerinde ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer verilen düzenlemeler çerçevesinde değerlendirildiğine,

-Kurumumuza yapılan başvurularda yer verilen arama motorlarından ad ve soyadı ile yapılan aramalarda kişinin kendisiyle bağlantılı sonuçlara ulaşılmamasını isteme hakkının indeksten çıkarılma talebi olarak nitelendirildiğine,

-Arama motorlarının, üçüncü taraflara ait internette topladıkları verilerin işlenmesinin amaç ve vasıtalarını belirledikleri göz önünde bulundurularak Kanunun 3 üncü maddesinde yer verilen tanım çerçevesinde veri sorumlusu olarak kabul edilmesine,

-Arama motorunun işletmecisinin otomatik, düzenli ve sistematik olarak internette yayınlanan bilgiyi bulduğu, daha sonra kendi indeksleme programları çerçevesinde alıp, kaydedip, organize ettiği kişisel verileri arama sonuçlarının listesi formunda düzenlediği, sunucuları üzerinde sakladığı, belirli durumlarda açıkladığı ve kullanıcılarına sunduğu dikkate alındığında arama motorları tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında ‘kişisel veri işleme” faaliyeti olarak değerlendirilmesine,

-Kanunun başvuru ve şikâyet hakkına ilişkin hükümlerinde belirtilen usul ve süreler esas alınarak ilgili kişilerin, arama sonuçlarının indeksten çıkarılmasına yönelik talepleri ile ilgili olarak öncelikle arama motorlarına başvuruda bulunmaları, veri sorumlusu arama motorlarının söz konusu talepleri reddetmeleri veya başvuru sahibine cevap vermemeleri halinde ilgili kişilerce Kurula şikâyette bulunabileceklerine,

-İlgili kişilerce yapılacak başvurunun şekli ve istenilecek bilgi ve belgelerin arama motorları tarafından belirleneceğine,

-İlgili kişinin arama motorları üzerinden kendi adı ve soyadı ile yapacağı bir arama sonucunda gösterilen sonuçların indeksten çıkarılmasına yönelik yapılacak değerlendirmede, ilgili kişinin temel hak ve özgürlükleri ile kamunun söz konusu bilgiyi edinmesinden sağlayacağı menfaatler arasında bir denge testi yapılmasına, yarışan menfaatlerden hangisinin ağır bastığının gözetilmesine ve bu değerlendirme yapılırken öncelikli olarak aşağıda belirtilen linkte yer verilen açıklamaların dikkate alınmasına ancak bu konudaki şikâyetlerin değerlendirme sürecinde dikkate alınacak kriterlerin bunlarla sınırlı olmayacağına, her somut olay özelinde Kurulca ilave ölçütlerin de gündeme gelebileceğine,

-İlgili kişilerin, arama motorları üzerinden kendi ad ve soyadları ile yapılacak aramalar neticesinde gösterilen sonuçların indeksten çıkarılmasına yönelik taleplerinin veri sorumlusu arama motorları tarafından reddedilmesi veya taleplerine cevap verilmemesi halinde Kurula başvuruda bulunulurken aynı zamanda doğrudan yargı yoluna başvurmalarının da mümkün bulunduğuna,

-Bu kararda yer alan usul ve esasların arama motoru işleticisi şirketlere bildirilmesine ve ilgili kişilerce internet siteleri üzerinden unutulma hakkının uygulanabilmesini teminen iletişim kanallarının ülkemiz vatandaşları tarafından da kullanılabilmesine yönelik gerekli aksiyonların alınmasının sağlanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kaynak:  https://kvkkhaber.net/kvkkdan-onemli-duyuru-arama-motorlarinda-kisisel-verisi-bulunan-kisi-verilerin-silinmesini-talep-edebilecek-877.html